Nomas noteikumi

1. Lietoto terminu skaidrojums

 UDO.LV- „TECTO” SIA, Inventāra iznomātājs.
Klients- Fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz Inventāra nomas līgumu savā vai citas personas labā.
Tāme/Pieņemšanas nodošanas akts - noteiktas formas dokuments, kas satur Inventāra nomas līguma noteikumus un apliecina Inventāra nomas līguma noslēgšanu.
Atlīdzība - Inventāra nomas līgumā noteiktais nomas maksas apmērs, kuru Klients maksā UDO.LV par Inventāra lietošanu.
Bojāeja - Inventāra stāvoklis, kad tā zaudējumu gadījuma rezultātā nodarīto bojājumu novēršanai nepieciešamās remonta/atjaunošanas izmaksas pārsniedz 70% no Inventāra vērtības.
Inventāra vērtība - Inventāra iegādes vērtība saskaņā ar UDO.LV grāmatvedības uzskaites datiem.
Noma - Inventāra nodošana lietošanai pret atlīdzību.

2. Līguma priekšmets

2.1. Līguma priekšmets ir Tāmē norādītais Inventārs.
2.2 Inventāra sastāvā ietilpst visi Inventāra lietošanai nepieciešamie elementi, materiāli, detaļas un stiprinājumi, t.sk., tādas Inventāra neatņemamās sastāvdaļas, kas atsevišķi Tāmē netiek uzskaitītas.
2.3. Tāmes/Nodošanas -pieņemšanas akts – nomas piedāvājuma iesniegšana Klientam no UDO.LV puses uzskatāma par oferti, kuru Klients pēc saviem ieskatiem var vai nu akceptēt vai neakceptēt. Klienta klusēšana nevar tikt uzskatīta par akceptu.

3. Inventāra nodošana Klientam

3.1. Inventārs nodots Klientam Tāmē fiksētajā termiņā.
3.2. Dienā, kad Inventārs tiek nodots Klientam, Klientam ir pienākums parakstīt atbilstošu Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, pretējā gadījumā UDO.LV ir tiesības noformēt attiecīgo Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, parakstot to vienpusēji, un tas ir Klientam saistošs ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām.
3.3. Ar Inventāra nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi, atbildība par Inventāra bojāeju, zādzību, bojājumiem pāriet uz Klientu.
3.4. Parakstot Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, līdzēji apliecina, ka Inventārs un katra tā daļa (detaļa, sastāvdaļa, elements, piederums, utml.) ir labā tehniskā un vizuālā stāvoklī un atbilst to funkcijām, un Klientam nav nekādu pretenziju pret UDO.LV saistībā ar Inventāra stāvokli.
3.5. Parakstot Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, Klients apliecina, ka ir saņēmis no UDO.LV visu informāciju par Inventāra lietošanas noteikumiem un kārtību.

4. Inventāra nodošana UDO.LV

4.1. Klientam ir pienākums nodot atpakaļ UDO.LV no tā Nomā saņemto Inventāru norādītajā termiņā un vietā. Ja nav norādīta cita Inventāra nodošanas vieta, par tādu uzskatāma un Klientam jānodod Inventārs UDO.LV ofisa adresē Matrožu ielā 7a, Rīgā, LV-1048.
4.2. Klientam ir pienākums Inventāru nodot, informējot par to UDO.LV atbildīgo darbinieku un parakstot atbilstošu Inventāra nodošanas – pieņemšanas aktu, pretējā gadījumā UDO.LV ir tiesības noformēt attiecīgo Inventāra nodošanas- pieņemšanas aktu, parakstot to vienpusēji, un tas ir Klientam saistošs ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām.
4.3. Gadījumā, ja Klients Inventāru atstāj bez uzraudzības UDO.LV telpām piegulošajā teritorijā, neinformējot par to UDO.LV atbildīgo darbinieku un bez tā saskaņošanas, uzskatāms, ka Klients Inventāru nav nodevis UDO.LV līdz brīdim, kamēr UDO.LV bez iebildumiem Inventāru ir pieņēmis. Līdz Inventāra pieņemšanas brīdim visa atbildība par Inventāra bojāeju, zādzību un bojājumiem ir Klientam, un zaudējumu gadījumā Klientam ir pienākums atlīdzināt UDO.LV radušos zaudējumus.
4.4. Gadījumā, ja Klients nav nodevis UDO.LV Inventāru atpakaļ ar atbilstošu Inventāra nodošanas – pieņemšanas aktu, UDO.LV ir tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā no noteiktā Inventāra nodošanas termiņa celt pret Klientu pretenziju par Inventāra sastāvu un/vai stāvokli, iesniedzot Klientam atbilstošu rakstveida pretenziju par UDO.LV konstatētajiem trūkumiem, nepilnībām, bojājumiem vai bojāeju, un Klientam ir pienākums atlīdzināt UDO.LV radušos zaudējumus UDO.LV pretenzijā norādītajā termiņā, kārtībā un apmērā, ja līdzēji nevienojas citādi.
4.5. Gadījumā, ja UDO.LV šo noteikumu 3.4. punktā norādītājā termiņā nav nosūtījis Klientam pretenziju, ir uzskatāms, ka UDO.LV ir Inventāru bez iebildumiem pieņēmis.

5. Citas Klienta saistības

5.1. Klientam ir jānodod Inventārs atpakaļ UDO.LV Nodošanas - pieņemšanas akta fiksētajā termiņā un šajos noteikumos fiksētajā kārtībā.
5.2. Klientam ir jāsamaksā UDO.LV par Inventāra nomu atbilstoši konkrētajam rēķinam.
5.3. Klients apņemas saudzīgi izturēties pret Inventāru un nebojāt to, kā arī nodot to atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kādā Klients Inventāru ir pieņēmis.
5.4. Klients patstāvīgi nodrošina visus Inventāra izmantošanai nepieciešamos pieslēgumus komunikācijām un patstāvīgi veic norēķinus par trešo personu sniegto pakalpojumu izmantošanu.
5.4. Klientam nav tiesību bez iepriekšējas UDO.LV atļaujas izdarīt Inventāram uzlabojumus, taisīt tā labā izdevumus, ko varētu pieprasīt no UDO.LV.


6. Atlīdzība, tās samaksas kārtība

6.1. Atlīdzības apmērs UDO.LV par konkrētā Inventāra nomu līdzējiem vienojoties, tiek noteikts konkrētajā pasūtījumā.
6.2. Atlīdzības samaksas kārtība tiek noteikta katrā konkrētajā gadījumā līdzējiem par to vienojoties atsevišķi, kas tiek fiksēts atbilstošā, saskaņā ar pasūtījumu, UDO.LV izrakstītā rēķinā.
6.3. Ja rēķinā par Inventāra nomu nav noteikts citādi, Klientam ir pienākums samaksāt UDO.LV pilnīgu priekšapmaksu par Inventāra nomu, 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz pasūtījumā fiksētajam Inventāra nodošanas termiņam.
6.4. UDO.LV ir tiesības nodot Klientam Inventāru nomā tikai pēc pilnīgas Atlīdzības saņemšanas UDO.LV norēķinu kontā, ja līdzēji nevienojas citādi.
6.5. Gadījumā, ja Klients un UDO.LV vienojas par pilnīgu vai daļēju Atlīdzības priekšapmaksu, tās samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Klientam ir pienākums maksāt UDO.LV līgumsodu 1% apmērā dienā no pasūtījumā fiksētās kopējās Atlīdzības summas.

7. Līguma spēkā esamība un tā darbības izbeigšanas kārtība

7.1. Inventāra nomas līgums stājas spēkā ar Nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi, ar nosacījumu, ka ir samaksāta Atlīdzība UDO.LV, saskaņā ar konkrēto pasūtījumu, noteiktajā termiņā un apjomā.
7.2. Inventāra nomas līgums tiek noslēgts līdz Inventāra nodošanai UDO.LV, ja pasūtījumā nav noteikts citādi.
7.3. Līdzējiem ir tiesības grozīt Inventāra nomas līgumu, kā arī izbeigt to, atsevišķi vienojoties. Jebkurus grozījumus pasūtījumā, līdzējiem ir jāfiksē rakstveidā.
7.4. Līgums zaudē spēku pēc līdzēju Inventāra nomas līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8. Pārējie noteikumi

8.1. Visus strīdus, kas saistīti ar Inventāra nomas līgumu, līdzēji risina savstarpēji vienojoties. Ja līdzēji nevar panākt vienošanos 15 dienu laikā, strīds tiek risināts tiesā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Slēdzot Inventāra nomas līgumu, Klients apliecina, ka atļauj UDO.LV kā sistēmas pārzinim, personas datu saņēmējam un personas datu operatoram, apstrādāt savus personas datus, t.sk., sensitīvus personas datus un personas identifikācijas kodus, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Šie noteikumi tiek piemēroti Inventāra nomas līgumiem, kas noslēgti sākot no 2014.gada 01. marta, ja līdzēji Inventāra nomas līgumā nav vienojušies citādi.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.